Interlock Cow Mat

Top
Interlock Cow Mat

Bottom
Slat Rubber

 
Stable Mat with Amebic Design

1800 mm x 1200 mm x 17 mm [ 42 kg ]
1800 mm x 1200 mm x 15 mm [ 37 kg ]
1800 mm x 1200 mm x 12 mm [ 30 kg ]
Stable Mat with Hammer Design

1800 mm x 1200 mm x 17 mm [ 42 kg ]
1800 mm x 1200 mm x 15 mm [ 37 kg ]
1800 mm x 1200 mm x 12 mm [ 30 kg ]
Stable Mat with Stud Design

1800 mm x 1200 mm x 17 mm [ 42 kg ]
1800 mm x 1200 mm x 15 mm [ 37 kg ]
1800 mm x 1200 mm x 12 mm [ 30 kg ]
Stable Mat with Castellated Design

1800 mm x 1200 mm x 17 mm [ 40 kg ]
1800 mm x 1200 mm x 15 mm [ 35 kg ]
1800 mm x 1200 mm x 12 mm [ 28 kg ]
Hollow Mat

1.5m x 1m x 22 mm [ 14 kg ]
1.5m x 1m x 16 mm [ 10 kg ]
Antifatigue Ramp Mat

1500 mm x 900 mm x 14 mm [ 10.5 kg ]
Oil Resistant Ramp Mat

1500m x 900mm x14 mm [ 10.5 kg ]
Connecting Restaurant Mat

900 mm x 900 mm x 14 mm [ 5.5 kg ]
900 mm x 900 mm x 12 mm [ 4.5 kg ]
Walker Tile Mat

500 mm x 500 mm x 14 mm [ 6 kg ]